Zapoznaj się z naszym regulaminem.

Organizator

Organizatorem Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” jest firma World Premium, zwana dalej „Organizatorem”.

Postanowienia ogólne

 1. Program Lojalnościowy, którego dotyczy niniejszy Regulamin prowadzony jest pod nazwą „GWIAZDKOMANIA” i jest to nazwa zastrzeżona wyłącznie dla tego programu,
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa wszystkie zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „GWIAZDKOMANIA”,
 3. Program Lojalnościowy „GWIAZDKOMANIA” skierowany jest do Sklepów Detalicznych, określanych dalej jako „Sklep” i ich Klientów, określanych dalej jako „Uczestnik Programu”,
 4. Czas trwania Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” określa umowa zawarta pomiędzy Sklepem, a Organizatorem.

Cele programu

 1. Nadrzędnym celem Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” jest premiowanie Klienta Sklepu, czyli Uczestnika Programu za zakupy dokonywane w danym Sklepie na zasadach i warunkach określonych w pkt. IV niniejszego Regulaminu,
 2. Nadrzędny cel służy budowaniu oraz podtrzymywaniu pozytywnych i długotrwałych relacji z Klientem Sklepu – Uczestnikiem Programu,

Zasady programu

 1. Każdy Klient Sklepu, który dokona jednorazowych zakupów za kwotę minimalną ustaloną indywidualnie ze Sklepem otrzyma od właściciela lub personelu Sklepu karnet Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” do zbierania i wklejania znaczków – „Gwiazdek”, wraz z przyklejoną już przez Organizatora pierwszą „Gwiazdką”, przy czym każdy wydawany Klientowi karnet Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” musi być opieczętowany pieczątką Sklepu,
 2. Każdy Klient Sklepu, który otrzyma karnet Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” i wyrazi chęć zbierania i wklejania znaczków – „Gwiazdek”, automatycznie przystępuje do Programu i staje się Uczestnikiem Programu „GWIAZDKOMANIA”,
 3. Uczestnik Programu będzie otrzymywał od właściciela lub personelu Sklepu jeden znaczek – „Gwiazdkę” za każde zakupy dokonane w Sklepie za kwotę minimalną ustaloną indywidualnie ze Sklepem podczas jednej transakcji. W przypadku dokonania zakupu na wartość stanowiącą wielokrotność kwoty minimalnej Uczestnik Programu otrzyma proporcjonalną liczbę znaczków – „Gwiazdek”,
 4. Sklep ma prawo w porozumieniu z Organizatorem wyłączyć z premiowania określone produkty takie jak papierosy, karty doładowujące, bilety komunikacyjne i alkohol,
 5. Uczestnik Programu ma prawo zbierać znaczki – „Gwiazdki” w nieograniczonym czasie przez cały okres trwania Umowy dotyczącej organizacji Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” zawartej pomiędzy Sklepem, a Organizatorem. W trakcie trwania w/w Umowy Uczestnik Programu sam decyduje, w którym momencie kończy zbieranie znaczków – „Gwiazdek” celem zamówienia i odebrania wybranej przez siebie Nagrody z Katalogu Nagród. Wypowiedzenie w/w Umowy przez jedną ze stron skutkuje koniecznością zaprzestania wydawania i zbierania znaczków – „Gwiazdek”, a każdy Uczestnik Programu musi zadeklarować swój wybór Nagrody w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otrzymania przez strony pisemnego wypowiedzenia,
 6. W celu zamówienia i otrzymania wybranej przez siebie Nagrody z Katalogu Nagród, Uczestnik Programu zobowiązany jest do dostarczenia poprawnie wypełnionego karnetu Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” do Sklepu, wraz z wklejoną w przeznaczone do tego miejsca wymaganą ilością znaczków – „Gwiazdek” odpowiadającą ilości „Gwiazdek” przypisanych danej Nagrodzie w Katalogu Nagród. Poprawność danych wpisanych do zdawanego przez Uczestnika Programu karnetu sprawdzana jest przez właściciela lub personel Sklepu, a następnie przez Koordynatora Programu reprezentującego Organizatora. Zdawany przez Uczestnika Programu karnet powinien być w dobrym stanie i bez uszkodzeń mechanicznych. Karnety zniszczone nie będą realizowane,
 7. Uczestnik Programu ma możliwość zamówienia Nagrody Indywidualnej, której nie ma w Katalogu Nagród. W tym celu Uczestnik Programu powinien wysłać do Organizatora prośbę o skalkulowanie koniecznej ilości znaczków – „Gwiazdek” do otrzymania danej Nagrody wraz z określeniem nazwy, marki, modelu i wszelkich szczegółów pożądanego przedmiotu. Następnie po uzbieraniu odpowiedniej ilości znaczków – „Gwiazdek” Uczestnik Programu składa wypełniony karnet Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6,
 8. Uczestnik Programu ma możliwość wymienić znaczki – „Gwiazdki” na Bony Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” o wartości 20zł, 50zł i 100zł zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w pkt. Bony,
 9. Sklep zobowiązuje się do złożenia u Organizatora w imieniu swoich Klientów – Uczestników Programu zamówienia wybranych przez nich Nagród w ostatnim tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego, a Organizator zobowiązuje się do realizacji tego zamówienia i dostarczenia Nagród do Sklepu do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostarczenia Nagród z przyczyn od niego niezależnych, przy czym o każdej takiej zmianie Sklep zostanie poinformowany przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem,
 10. Wraz z Nagrodami dla Uczestników Programu Organizator dostarczy do Sklepu wypełniony Protokół Zdawczo-Odbiorczy Nagród Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA”, zawierający listę zamówionych Nagród, imię i nazwisko Klienta – Uczestnika Programu, który zamawiał daną nagrodę, oraz miejsca na podpisy i pieczątki. Właściciel lub personel Sklepu opieczętowując i podpisując w/w Protokół poświadcza odbiór Nagród od Koordynatora Programu i zobowiązuje się do przekazania ich Klientom – Uczestnikom Programu zgodnie z listą z w/w Protokołu. Każdy Uczestnik Programu odbierający zamówioną przez siebie Nagrodę zobowiązany jest poświadczyć odbiór Nagrody własnoręcznym podpisem w odpowiednim miejscu w/w Protokołu,
 11. W przypadku Nagród Premium dodatkowym dokumentem potwierdzającym otrzymanie Nagrody Premium będzie Faktura Vat na kwotę 1zł netto + 23% Vat tj. 1,23zł brutto, wystawiona dla Klienta – Uczestnika Programu zamawiającego daną Nagrodę. W tym celu Klient – Uczestnik Programu zobowiązany jest podać Organizatorowi oprócz imienia i nazwiska również swój adres zamieszkania

Nagrody

 1. Nagrody Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” opublikowane są w Katalogu Nagród wraz ze zdjęciem i opisem oraz przypisaną ilością „Gwiazdek”, które Klient Sklepu – Uczestnik Programu musi uzbierać i wkleić do karnetu, aby ubiegać się o daną Nagrodę,
 2. Nagrody określone w Katalogu Nagród jako Nagrody Premium są dodatkowo płatne 1zł netto + 23% Vat tj. 1,23zł brutto,
 3. Katalogi Nagród zostaną dostarczone do Sklepu przez Koordynatora Programu, a właściciel lub personel Sklepu zobowiązuje się do udostępnienia Katalogu do wglądu Klientom Sklepu – Uczestnikom Programu,
 4. Katalog Nagród w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej www.gwiazdkomania.pl,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Katalogu Nagród i cyklicznej aktualizacji listy Nagród,
 6. Wygląd Nagród opublikowanych w Katalogu Nagród może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego, a kolor Nagród dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych będzie wybierany losowo,
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany Nagrody na inną o tej samej wartości i tych samych parametrach w przypadku niedostępności identycznej u dostawcy. Klientowi – Uczestnikowi Programu nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wobec Organizatora. Zebranych znaczków - „Gwiazdek” nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny,
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących Nagrody, a wszelkie reklamacje gwarancyjne dotyczące Nagród Klient Sklepu – Uczestnik Programu realizuje we własnym zakresie na podstawie karty gwarancyjnej dołączonej do nagrody oraz na podstawie Potwierdzenia Odebrania Nagrody Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA”, które wypełnia właściciel lub personel Sklepu na wniosek Klienta – Uczestnika Programu w celach gwarancyjno-reklamacyjnych.

Bony zakupowe

 1. Uczestnik Programu ma możliwość wymienić znaczki – „Gwiazdki” na Bony Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” o wartości 20zł, 50zł i 100zł, po uprzednim uzbieraniu i wklejeniu do karnetu wymaganej ilości znaczków – „Gwiazdek” odpowiadającej ilości „Gwiazdek” przypisanych danej wartości Bonu,
 2. Zamówienie i przekazanie Bonu odbywa się na identycznych zasadach jak zamówienie Nagród z Katalogu Naród, zgodnie z pkt. "Zasady programu" niniejszego Regulaminu,
 3. Uczestnik Programu ma prawo zrealizować Bon Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” dokonując zakupów w Sklepie, w którym zbierał znaczki – „Gwiazdki” i w którym złożył zamówienie i otrzymał Bon, przy czym każdy wydawany przez właściciela lub personel Sklepu Bon będzie opieczętowany pieczątką Sklepu,
 4. Każdy Bon Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” zawiera numer oraz datę ważności,
 5. Termin ważności Bonu stanowi dwa pełne miesiące kalendarzowe następujące po dniu dostarczenia Bonu do Sklepu wraz z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym przez Koordynatora Programu,
 6. Bony zniszczone, nieczytelne czy uszkodzone mechanicznie i po terminie ważności nie będą realizowane. Organizator nie wydaje duplikatów Bonów zgubionych.

Przetwarzanie Danych Osobowych Uczestników Programu zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest WORLD PREMIUM Zofia Polasińska, z siedziba w Radomiu, ul. Osiedlowa 15/63, tel.: 665 675 102, e-mail: biuro@gwiazdkomania.pl,
 2. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być przetwarzane przez Administratora w celu Realizacji Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA”, zgodnie z Umową dotyczącą organizacji tegoż Programu oraz zgodnie z załączonymi do tejże Umowy Regulaminami, a w szczególności do:
  - zamówienia i wydania wybranej przez Uczestnika Programu nagrody,
  - potwierdzenia odbioru nagrody w celu gwarancyjno-reklamacyjnym,
 3. Dane osobowe jakie przetwarza Administrator w celu realizacji Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” to wyłącznie imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz nazwa nagrody, jaką Uczestnik Programu wybiera i zamawia oraz dane Sklepu, w którym Uczestnik Programu dołączył do Programu „GWIAZDKOMANIA”. W przypadku Nagród Premium Administrator ma prawo uzyskać dodatkowo od Uczestnika Programu ubiegającego się o Nagrodę Premium adres zamieszkania wyłącznie do celu wystawienia faktury Vat jako dowodu zakupu Nagrody Premium,
 4. Przystępując do Programu jako Uczestnik i wypełniając swoimi danymi w postaci imienia i nazwiska karnet Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” oraz ubiegając się o nagrodę podając jej nazwę Uczestnik Programu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach realizacji założeń Programu i przekazania Nagrody. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy wybranej i zamawianej nagrody jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia ubieganie się o nagrodę w Programie Lojalnościowym „GWIAZDKOMANIA”,
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Programu, a więc podmiotem, któremu mogą być ujawnione dane osobowe jest Sklep, w którym organizowany jest Program Lojalnościowy „GWIAZDKOMANIA” na podstawie zawartej Umowy i tylko ten, w którym Uczestnik Programu złożył zamówienie na wybraną przez siebie nagrodę, przy czym Sklep jako Podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy w związku z tym zawartej zobowiązuje się do usunięcia powierzonych mu danych po upływie 3 miesięcy licząc od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym dane zostały mu przekazane,
 6. Dane osobowe Uczestnika Programu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej,
 7. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane w celu:
  - Gwarancyjno-reklamacyjnym (2 lata),
  - Podatkowo-rozliczeniowym Administratora (5 lat),
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi Programu przysługuje:
  a. Prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych,
  - niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  - niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b. Prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  c. Prawo do przenoszenia danych osobowych,
  d. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych), gdy Uczestnik Programu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Programu w celu realizacji Programu Lojalnościowego „GWIZDKOMANIA” dostępna jest w każdym Sklepie biorącym udział w Programie, u Organizatora – Administratora oraz na stronie www.gwiazdkomania.pl w zakładce „Regulamin”.

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy Regulamin Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” dostępny jest w każdym Sklepie biorącym udział w Programie oraz w siedzibie Organizatora,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Regulaminie, a o zmianach niezwłocznie poinformuje każdy Sklep biorący udział w Programie,
 3. Wszelkie informacje o Programie Lojalnościowym „GWIAZDKOMANIA” zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu,
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” Sklepów i Uczestników, którzy dopuścili się jakichkolwiek prób złamania Regulaminu,
 5. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy „GWIAZDKOMANIA” w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Sklepy biorące udział w Programie na dwa miesiące kalendarzowe wcześniej i w tym czasie wywiąże się ze wszystkich założeń Regulaminu,
 6. Wszelkie pytania, wnioski i skargi należy kierować na adres mailowy: biuro@gwizdkomania.pl, lub listownie na adres siedziby Organizatora,
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.