R O D O

Przetwarzanie Danych Osobowych Uczestników Programu zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest WORLD PREMIUM Zofia Polasińska, z siedziba w Radomiu, ul. Osiedlowa 15/63, tel.: 665 675 102, e-mail: biuro@gwiazdkomania.pl,
 2. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być przetwarzane przez Administratora w celu Realizacji Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA”, zgodnie z Umową dotyczącą organizacji tegoż Programu oraz zgodnie z załączonymi do tejże Umowy Regulaminami, a w szczególności do:
  - zamówienia i wydania wybranej przez Uczestnika Programu nagrody,
  - potwierdzenia odbioru nagrody w celu gwarancyjno-reklamacyjnym,
 3. Dane osobowe jakie przetwarza Administrator w celu realizacji Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” to wyłącznie imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz nazwa nagrody, jaką Uczestnik Programu wybiera i zamawia oraz dane Sklepu, w którym Uczestnik Programu dołączył do Programu „GWIAZDKOMANIA”. W przypadku Nagród Premium Administrator ma prawo uzyskać dodatkowo od Uczestnika Programu ubiegającego się o Nagrodę Premium adres zamieszkania wyłącznie do celu wystawienia faktury Vat jako dowodu zakupu Nagrody Premium,
 4. Przystępując do Programu jako Uczestnik i wypełniając swoimi danymi w postaci imienia i nazwiska karnet Programu Lojalnościowego „GWIAZDKOMANIA” oraz ubiegając się o nagrodę podając jej nazwę Uczestnik Programu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach realizacji założeń Programu i przekazania Nagrody. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy wybranej i zamawianej nagrody jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia ubieganie się o nagrodę w Programie Lojalnościowym „GWIAZDKOMANIA”,
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Programu, a więc podmiotem, któremu mogą być ujawnione dane osobowe jest Sklep, w którym organizowany jest Program Lojalnościowy „GWIAZDKOMANIA” na podstawie zawartej Umowy i tylko ten, w którym Uczestnik Programu złożył zamówienie na wybraną przez siebie nagrodę, przy czym Sklep jako Podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy w związku z tym zawartej zobowiązuje się do usunięcia powierzonych mu danych po upływie 3 miesięcy licząc od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym dane zostały mu przekazane,
 6. Dane osobowe Uczestnika Programu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej,
 7. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane w celu:
  - Gwarancyjno-reklamacyjnym (2 lata),
  - Podatkowo-rozliczeniowym Administratora (5 lat),
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi Programu przysługuje:
  a. Prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych,
  - niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  - niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b. Prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  c. Prawo do przenoszenia danych osobowych,
  d. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych), gdy Uczestnik Programu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Programu w celu realizacji Programu Lojalnościowego „GWIZDKOMANIA” dostępna jest w każdym Sklepie biorącym udział w Programie, u Organizatora – Administratora oraz na stronie www.gwiazdkomania.pl w zakładce „Regulamin”.